Мобилизиране на повече жени в професионални и управленски роли, чрез модерно образование, достъп до технологии и създаване на възможности за предприемачество и креативност са необходими за ефективното решаване на проблемите свързани с неравнопоставеността на жените в Европа.

Тази позиция представи председателят на Българския център на жените в технологиите – госпожа Саша Безуханова, в рамките на конференцията „Кризата и жените“ в Европейския парламент в Брюксел на 7 март 2013 г.

Европейският комисар отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор, представители на Eвропейския и националните парламенти на страните-членки и кандидат-членки на ЕС и експерти в областта на равнопоставеността на половете също се включиха в дебата в рамките на ежегодния форум, организиран по случай Международния ден на жената.

По последни данни на Евростат икономическата криза се отразява по-неблагоприятно на жените, отколкото на мъжете. Разликата в заплащането на мъжете и жените в Европа е 16.2%, а в България- 13%. Заетите на непълно работно време са предимно жени -31,8%, докато мъжете са едва 8.1%. Жените, особено самотните майки и тези в напреднала възраст, са изложени на по-висок риск от живот под прага на бедността и са по-силно засегнати от съкращаването на работни места в държавния сектор, сочи европейската статистика.

„Формулирането и следване на единна Европейска програма за икономически растеж, базиран на Икономика на знанието, са солидната платформа за ефективно и трайно решаване на проблемите свързани с неравнопоставеността на жените в Европа . Такъв подход ще осигури растеж и просперитет за всички и ще осигури ресурс за адресиране на социалните проблеми свързани с равнопоставеността на половете, които констатираме днес“, заяви госпожа Безуханова.

Разработване на национални политики за осигуряване на равнопоставеност на двата пола, оценка за непосредствения и средносрочен ефект на икономическата криза върху жените, облекчен достъп на страните от ЕС до Европейския социален фонд, адаптиране на Европейските структурни фондове към програми за равнопоставеност на половете, заличаване на разликата в заплащането и създаване на предпоставки за балансиране на личния живот и кариерата за жените бяха сред другите конкретните предложения, направени в рамките на форума.