Доц. д-р Марусия Божкова е математик-статистик, преподавател във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски", ръководител катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика " и зам-председател на ОС на ФМИ. Ръководи магистърска програма „Вероятности и статистика" към ФМИ. До февруари 2002 година е работила като доцент в Института по математика и информатика на БАН, където продължава да работи по съвместителство. Завършила е специалност „Математика" - специализация „Теория на вероятностите и математическа статистика" на СУ. Научните й интереси са в областта на теория на вероятностите и математическа статистика, стохастични процеси и моделиране, разклоняващи се процеси, компютърно симулационно моделиране и др. Автор е на редица научни публикации в реномирани научни издания у нас и в чужбина, предимно в областта на разклоняващите се стохастични процеси, мотивирани от техни приложения в биологията, разпространението на епидемии и екологията. Ръководител е на редица научни изследвания в областта на стохастичното моделиране и приложенията му. Издала е учебници по Разклоняващи се стохастични процеси и Случайни процеси.

Доц. Божкова е член на престижни професионални научни организации както у нас - Съюза на Математиците в България, Българско Статистическо Дружество, така и в чужбина - American Mathematical Society, International Biometric Society и др., на редакционната колегия на „Frontiers in Systems Biology".

Адрес: бул. „Дж. Баучър”, № 5
Телефон: 0878 345623
Email: bojkova@fmi.uni-sofia.bg
Website: http://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/lecturers/vois/bojkova

This user account status is Approved