WE GO! Овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие.

Насилието в партньорската двойка е широко разпространен проблем в Европа. Според данни, предоставени от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), една от четири жени е жертва на физическо или сексуално насилие от страна на своя партньор. Жените, които живеят в ситуация на насилие, често пъти не прекъсват връзката с партньора си поради липсата на финансова независимост и невъзможността да осигурят финансова грижа за себе си и децата си. В същото време в центровете за подкрепа на жени, жертви на насилие, програмите за финансова подкрепа са сред най-слабо развитите поради липсата на човешки ресурс и паричен капитал.

Основни цели на проекта

Основна цел на двугодишния проект WE GO!е да подобри програмите в Европа, които предоставят подкрепа на жени, жертви на насилие в партньорската двойка. Специално внимание се обръща на дейностите на центрове за борба с насилието, както и на икономическото овластяване на жените. Проектът има два компонента: обмяна на опит между партньорите и идентификация на добри практики, които ще бъдат приспособени към националния контекст и местните изисквания на организациите-центрове за борба с насилието.

 

Чрез проекта WE GO! центровете за борба с насилието ще могат по-добре да отговорят на икономическите нужди на жените, като им предоставят възможност за прекратяване на насилствените взаимоотношения. Чрез идентификация и разпространение на добри практики проектът ще подобри сътрудничеството на европейско ниво сред най-малко осем европейски държави. Чрез новаторските методологии и програми ще се подобри капацитетът на центровете за борба с насилието за адресиране на икономическите нужди на жените, жертви на насилие.

 Дейности: 

 1)Изследване и сравнителен анализ на програми, които предоставят подкрепа на жени, жертви на насилие в партньорската двойка.

Обобщени методи за събиране на данни ще предоставят информация за икономическото състояние на жените, които се обръщат за помощ към центровете за борба с насилието, включени в проекта.

 2)Срещи за обмен и надграждане на знания и опит

Благодарение на безценния опит и експертиза на центровете за борба с насилието, включени в проекта, срещите ще допринесат и за създаване на наръчник на добри практики и методологии, които ще бъдат тествани. След края на проекта наръчникът ще бъде предоставен на центровете за използване от професионалисти, работещи с жени, жертви на насилие.

3)Изпълнение на програми за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие

Наръчникът ще бъде предоставен на всички центрове за борба с насилието с цел те да обучат професионалисти, работещи с жени, жертви на насилие, които ще тестват методологията, включвайки я в програмата си.

4)Разпространение и популяризиране на резултатите на проекта

Освен различни материали за популяризиране на резултатите на проекта в Италия, Испания, Гърция и България ще се проведат и няколко публични събития. На заключително събитие в Брюксел ще бъде представен окончателния доклад, който ще обобщи препоръки както към националните правителства на държавите-участници в проекта, така и към институциите, формиращи политики на европейско ниво.

 Партньорства

Проектът е финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейски съюз. В проекта участват 15 нестопански организации от 7 страни от ЕС (Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Швеция, България): ActionAid Italy, SURT Foundation, Animus Association, Gender Project for Bulgaria Foundation, IRS, Euclid Nework, Centro Veneto Progetti Donna – Auser, CIF (Italian Women’s Centre), Donatella Tellini Association, Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), Greek Association for Women Entrepreuners (SEGE), Women’s Centre of Kartditsa, Mujeres Foundation, Bulgarian Centre of Women in Technology, Folkuniversitetet Uppsala.

 

Всички материали по проекта са направени с финансовата подкрепа на програма на Европейския съюз:“ Права, равенство и гражданство“. Отговорност за съдържанието нa тази статия носи БЦЖТ и тя не рефлектира по никакъв начин върху възгледите на Европейската комисия.