Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер както следва:

За всички индивидуални членове, физически лица:
Годишен членски внос в размер 100 лв. за календарна година

 

За всички корпоративни членове, юридически лица:
Годишен членски внос в размер 2 000 лв. за календарна година

 

За всички академични членове, физически лица:
Годишен членски внос в размер 50 лв. за календарна година

 

За всички ученици и студенти, физически лица: освободени от членски внос